قوانین فوتبال

قوانین فوتبال
 
تمامی شرطها بر اساس نتیجه پایانی ۹۰ دقیقه به علاوه وقت تلف شده تعیین نتیجه میگردند. این شامل زمان تلف
شده مصدومیت بازیکنها و توقف گاه به گاه بازی می شود، اما شامل وقت اضافه، نتیجه بعد از پنالتی های تعیین
کننده صعود تیم و گل طلائی نمی شود .
 
بعضی از مسابقات فوتبال ممکن است برنامه زمانی متفاوت داشته باشند که در این صورت به شکل زیر خواهد بود : در بازی ۹۰ دقیقه ای نوجوانان (که در ۳ نیمه ۳۰ دقیقهای برگزار می شود) تنها شرطهای وقت قانونی معتبر
هستند. اگر سایت به اشتباه شرط نیمه در این بازیها ارائه دهد، این نوع شرطها قابل قبول نبوده و لغو خواهند شد . در بازی ۸۰ دقیقه ای (که در ۲ نیمه ۴۰ دقیقه ای برگزار می شود) تمامی شرطها معتبر خواهند بود . در صورتی که زمان یک بازی قبل از شروع بازی تغییر کند، چنانچه شرطها قبل از زمان جدید بازی بسته شده
 
باشند، به قوت خود باقی خواهند ماند. در صورتی که بازی قبل از پایان ۹۰ دقیقه رها شود (مثلا به دلیل بارش
شدید برف یا وزش باد) شرطها لغو می شوند، مگر اینکه بازی در همان روز بر اساس زمان محلّی مجددا برنامه
ریزی شده و بازی شود، مگر اینکه چیز دیگری در قوانین ثبت شده باشد. شرطهایی که روی مواردی که قبل از
رها شدن بازی نتیجه آنها قطعاً مشخص شده باشند بسته شوند، به قوت خود باقی خواهند ماند. مثلا در صورتی که
شرط برنده نیمه باشد و بازی در اواسط نیمه دوم رها شود، شرطهای نیمه اول به قوت خود باقی خواهند ماند . اگر بازی در زمان و روز معین بر اساس ساعت محلّی انجام نشود تمامی شرطها لغو می شوند، فقط در صورتی که
زمان به اشتباه از طرف سایت تعیین شده باشد این شرطها معتبر خواهند بود . اگر مکان بازی تغییر داده شود اما در همان شهر باشد، و تیم میزبان همچنان میزبان باشد شرطهای بسته شده معتبر
هستند. اگر جای تیم میزبان و میهمان با یکدیگر عوض شود، شرطهایی که قبلا روی لیست اصلی گذاشته شده لغو
خواهند شد . وقت اضافه در شرط بندی زنده
شرط بندی در وقت اضافه بر اساس نتایج قانونی وقت اضافه میباشد. هر گل و کرنری که در زمان ۹۰ دقیقه بازی
ثبت شده محسوب نمیشود
شرط بندی زنده هندیکپ آسیایی
تمامی شرطها در هندیکپ آسیایی بر اساس نتایج زمان باقیمانده از زمان بسته شدن شرط می باشند. گلهای قبل از
زمان بسته شدن شرط محسوب نمی شوند
شرط بندی زنده روی پنالتی
هندیکپ نتیجه شامل تمامی پنالتیهای زده شده در زمان پنالتیهای تعیین کننده )پایان مسابقه( و با احتساب گل
 
پیروزی (باخت ناگهانی) میباشد. در شرط بندی بیشتر/کمتر نتیجه فقط شامل ۱۰ پنالتی تعیین کننده است و شامل
 
نیست، توجه داشته باشید که فقط پنالتیهای گل شده داخل شرط (باخت ناگهانی  - sudden death) گل پیروزی
بیشتر/کمتر محسوب میشود. اگر بازی به پنالتیهای تعیین کننده ی پایان بازی نرسد، تمامی شرط های پنالتی های
 
 
لغو خواهند شد (Sudden Death) تعیین کننده و باخت ناگهانی
 
نیمه اول
 
فقط شامل شرطهای نیمه اول میباشد. درصورتیکه بازی قبل از پایان نیمه اول رها و لغو شود، شرطهای نیمه اول
لغو میشوند. چنانچه بازی در نیمه دوم لغو شود، شرطهای نیمه اول معتبر میباشند
نیمه دوم
فقط شامل شرطهای نیمه دوم می باشد. در صورت لغو شدن بازی در نیمه دوم، شرطهای نیمه اول معتبر و شرطهای
نیمه دوم لغو می گردند
مارکت دقیقه بعدی یا شرطهای زودبازده
 
هر مارکت شامل دقیقا ۱ یا ۵ دقیقه زمان میباشد. جزئیات دقیقه و ثانیه به شکل مشخص شده در شرط می باشد . مثلا: :۰۰:۵۹ ثانیه جزو دقیقه اول حساب می شود، ۰۱:۵۹ جزو دقیقه دوم حساب شده، و برای زمانها یا دقایق دیگر
نیز به همین شکل خواهد بود. زمان وقت تلف شده حساب نمیشود
 
به عنوان مثال :
زمان ۵ دقیقه مابین ۴۰:۰۰ تا ۴۴:۵۹ جزو نیمه اول حساب می شود اما وقت تلف شده بعد از دقیقه ۴۵:۰۰ حساب
نخواهد شد
 زمان ۵ دقیقه مابین ۴۵:۰۰ تا ۴۹:۵۹ جزو شروع نیمه دوم محسوب می شود و شامل وقت تلف شده نیمه اول نمی گردد
دقیقه مابین ۸۵:۰۰ تا ۸۹:۵۹ جزو نیمه دوم میباشد و وقت تلف شده پایان نیمه دوم حساب نمیشود ۵ ثبت نتایج شرط ها بر اساس پخش زنده آن از تلویزیون، سایت قانونی تورنومنت، یا بر اساس یافتههای تهیه شده
توسط ما صورت می گیرد
 
اگر بازی در یکی از این زمانها (دقایق) لغو شود، شرطهای بسته شده نیز لغو خواهند شد. در صورتی که زمان
شرط بسته شده تمام شده باشد، شرط معتبر است . اگر یک دقیقه خاص کامل بازی نشود، تمام شرطهای آن دقیقه لغو می شوند مگر اینکه شرط برنده قبل از توقف
بازی مشخص شده باشد. تمامی گلهای لغو شده و مردود، همینطور کرنرها، کارتها، ضربههای آزاد، ضربههای
دروازه، و اوتها به حساب نمیآیند. به عنوان مثال اگر اوتی پرتاب شود و داور دستور پرتاب دوباره بدهد، این
اوت دو بار محسوب نمیشود . زمان زده شدن گل، این گل ثبت می شود . برای ثبت شدن کرنر، سوت داور ملاک است نه زمان رخ دادن آن . زمان ثبت کارتها (زرد یا قرمز) زمانی است که داور کارت را به بازیکن نشان می دهد نه زمان انجام خطا . برای ثبت شدن ضربه ی آزاد، سوت داور ملاک است نه زمان رخ دادن آن .
برای ثبت شدن پنالتی، سوت داور ملاک است نه زمان رخ دادن آن . برای ثبت شدن ضربه ی دروازه، سوت داور ملاک است نه زمان رخ دادن آن . برای ثبت شدن اوت، سوت داور ملاک است نه زمان پرتاب آن
 
تا دقیقه ی ۷۰
شرط بندی روی نتیجه ی بازی تا پایان دقیقه ی ۷۰ میباشد. چنانچه بازی قبل از دقیقه ی ۷۰ لغو شود، تمامی
شرطها نیز لغو می گردند و اگر بازی بعد از دقیقه ی ۷۰ لغو شود، شرطها معتبر هستند
تا دقیقه ی ۳۰
شرط بندی روی نتیجه ی بازی تا پایان دقیقه ی ۳۰ میباشد. چنانچه بازی قبل از دقیقه ی ۳۰ لغو شود، تمامی
شرطها نیز لغو می گردند و اگر بازی بعد از دقیقه ی ۳۰ لغو شود، شرطها معتبر هستند
قهرمان
 
شرطهایی برای اول شدن تیم منتخب در پایان لیگ. نتایج مقدماتی محسوب نمی شوند مگر اینکه داخل شرط های
خاص ذکر شده باشد
صعود/برنده شدن جام
در صورتی که سقوط یک تیم قبل از انجام بازی قطعی شده باشد، تمامی شرطهای بسته شده روی صعود تیم یا برد
جام، لغو خواهند شد
سقوط به دسته پایین تر
چنانچه تیمی قبل از شروع فصل از لیگ حذف شود، تمامی شرطها لغو خواهند ش
صعود به دسته بالاتر
پیشبینی ترقی تیم انتخابی به مرحله بعدی (لیگ بالاتر) میباشد
واجد شرایط شدن/پیشبینی/برنده گروه
نتایج بر اساس جایگاه تیم در جدول گروهی و در پایان بازیهای گروهی مشخص می شوند
مرحله حذف شدن
پیشبینی اینکه تیم منتخب در چه مرحلهای از دوره ی مسابقات حذف خواهد شد
 
1x2
شرطها می توانند روی برد تیم میزبان/مساوی/میهمان بسته شوند .
میزبان -۱
مساوی - X
میهمان - ۲
 نیمه اول 1x2
 
شرطهای بسته شده برای نیمه ی اول بازی. در صورتی که بازی در نیمه ی اول لغو شود، شرطهای نیمه اول لغو
خواهند شد، اما اگر بازی در نیمه ی دوم لغو شود شرطهای نیمه اول معتبر هستند .
میزبان -۱
مساوی - X
میهمان -۲
آسیایی
آسیایی طریقه ی خاصی از هندیکپ است که برای مسابقات فوتبال استفاده می شود. هندیکپ با توجه به قدرت هر
یک از تیمها تعیین میشود. این گزینه باعث می شود که ضرایب تیمها به هم نزدیکتر باشند و موقعیتهای بیشتری
برای شرط بندی رقابتی فراهم شود. تمامی شرط های هندیکپ زنده (شامل نیمه اول و دوم) با توجه به نتیجه در
زمان بسته شدن شرط ثبت می شوند و هر گلی که قبل از بسته شدن شرط زده شده باشد، محسوب نمی شود، این
بدین معنی است که در زمان شروع شرط بندی، نتیجه 0-0 در نظر گرفته می شود فارغ از هر نتیجه ای که تا قبل از شرط به ثبت رسیده .
هندیکپ آسیایی معنی آن
۰
در صورتی که تیم منتخب شما پیروز شود، شرط شما برنده محسوب می شود. اگرمساوی شده یا (تفاوت گل ) ۰
باشد) مبلغ شرط به شما بازگردانده می شود 
۰٫۲۵
در صورتی که تیم منتخب شما پیروز شود، شرط شما برنده محسوب می شود. اگر مساوی شود، شرط شما نصف شده، نصف شرط برنده و نصف دیگر مساوی محسوب می شود و نصف مبلغ شرط به شما بازگردانده می شود
۰٫۵۰
چنانچه تیم منتخب شما پیروز شود و یا نتیجه مساوی شود، شرط شما برنده است . 
۰٫۷۵
چنانچه بازی مساوی و یا تیم منتخب شما پیروز شود، شرط شما برنده است، و اگر با اختلاف (۱) گل بازنده شود،
نصف شرط بازنده و نصف دیگر مبلغ شرط به شما بازگردانده می شود .
۱
چنانچه بازی مساوی و یا تیم منتخب شما پیروز شود، شرط شما برنده است، و اگر با اختلاف (۱) گل بازنده شود،
مبلغ شرط به شما بازگردانده می شود . 
-۰٫۲۵
در صورت برنده شدن تیم منتخب شما، شرط شما برنده است. اگر مساوی شود، نصف شرط بازنده و نصف دیگر مبلغ
به شما بازگردانده می شود . 
-۰٫۵۰
اگر تیم منتخب شما بازی را ببرد، شرط شما برنده محسوب می شود
-۰٫۷۵-
 در صورتی که تیم منتخب شما با اختلاف (۲) گل یا بیشتر بازی را ببرد، شرط شما برنده محسوب می شود. اگر با
اختلاف (۱) گل برنده شود، نصف شرط شما برنده و نصف دیگر مساوی شده و این مبلغ به شما بازگردانده می شود . -۱
 اگر تیم منتخب شما با اختلاف (۲) گل یا بیشتر بازی را ببرد شرط شما برنده است، و چنانچه با اختلاف (۱) گل
برنده شود، مبلغ شرط به شما بازگردانده می شود . شرطهای دیگر نیز به همین ترتیب می باشند. جهت آگاهی بیشتر، در مورد سایر شرطهای هندیکپ نیز در این قسمت توضیح داده شده است 
 
(۱ و ۱,۵): در صورتی که تیم منتخب شما بازی را ببرد یا مساوی کند، شرط شما برنده محسوب می شود، و ۱,۲۵ چنانچه بازی را با اختلاف یک گل ببازد، نصف شرط شما برنده شده و نصف دیگر مبلغ شرط به شما بازگردانده می
شود.
 در صورت باخت با اختلاف ۲ گل یا بیشتر، شرط بازنده میباشد :۱,۵
محسوب می شود. در صورت باخت با اختلاف ۲ گل یا بیشتر، شرط بازنده میباشد
(۱,۵ و ۲): در صورتی که تیم منتخب شما بازی را ببرد، یا مساوی کرده، و یا با اختلاف یک گل ببازد، شرط ۱,۷۵
 
شما برنده محسوب می شود. چنانچه با اختلاف ۲ گل ببازد، نصف شرط بازنده شده، و نصف دیگر مبلغ شرط به شما
بازگردانده می شود. در صورت باخت با اختلاف ۳ گل یا بیشتر، شرط بازنده میباشد .
 در صورتی که تیم منتخب شما بازی را ببرد، یا مساوی کرده، و یا با اختلاف یک گل ببازد، شرط شما برنده :۲ 
محسوب می شود. چنانچه با اختلاف ۲ گل ببازد، مبلغ شرط به شما بازگردانده می شود. در صورت باخت با اختلاف
۳ گل یا بیشتر، شرط بازنده میباشد
-۰٫۷۵-
 در صورتی که تیم منتخب شما با اختلاف (۲) گل یا بیشتر بازی را ببرد، شرط شما برنده محسوب می شود. اگر با
اختلاف (۱) گل برنده شود، نصف شرط شما برنده و نصف دیگر مساوی شده و این مبلغ به شما بازگردانده می شود . -۱
 اگر تیم منتخب شما با اختلاف (۲) گل یا بیشتر بازی را ببرد شرط شما برنده است، و چنانچه با اختلاف (۱) گل
برنده شود، مبلغ شرط به شما بازگردانده می شود . شرطهای دیگر نیز به همین ترتیب می باشند. جهت آگاهی بیشتر، در مورد سایر شرطهای هندیکپ نیز در این قسمت توضیح داده شده است 
 
(۱ و ۱,۵): در صورتی که تیم منتخب شما بازی را ببرد یا مساوی کند، شرط شما برنده محسوب می شود، و ۱,۲۵ چنانچه بازی را با اختلاف یک گل ببازد، نصف شرط شما برنده شده و نصف دیگر مبلغ شرط به شما بازگردانده می
شود.
 در صورت باخت با اختلاف ۲ گل یا بیشتر، شرط بازنده میباشد :۱,۵
محسوب می شود. در صورت باخت با اختلاف ۲ گل یا بیشتر، شرط بازنده میباشد
(۱,۵ و ۲): در صورتی که تیم منتخب شما بازی را ببرد، یا مساوی کرده، و یا با اختلاف یک گل ببازد، شرط ۱,۷۵
 
شما برنده محسوب می شود. چنانچه با اختلاف ۲ گل ببازد، نصف شرط بازنده شده، و نصف دیگر مبلغ شرط به شما
بازگردانده می شود. در صورت باخت با اختلاف ۳ گل یا بیشتر، شرط بازنده میباشد .
 در صورتی که تیم منتخب شما بازی را ببرد، یا مساوی کرده، و یا با اختلاف یک گل ببازد، شرط شما برنده :۲ 
محسوب می شود. چنانچه با اختلاف ۲ گل ببازد، مبلغ شرط به شما بازگردانده می شود. در صورت باخت با اختلاف
۳ گل یا بیشتر، شرط بازنده میباشد
 
(۲ و ۲,۵): در صورتی که تیم منتخب شما بازی را ببرد، یا مساوی کرده، و یا با اختلاف یک گل ببازد، شرط ۲,۲۵
شما برنده محسوب می شود. چنانچه با اختلاف ۲ گل ببازد، نصف مبلغ شرط به شما بازگردانده می شود و نصف آن
برنده میباشد. در صورت باخت با اختلاف ۳ گل یا بیشتر، شرط بازنده میباشد . 
 در صورتی که تیم منتخب شما بازی را ببرد، یا مساوی کرده، و یا با اختلاف یک یا دو گل ببازد، شرط شما: ۲،۵ 
برنده محسوب می شود. در صورت باخت با اختلاف ۳ گل یا بیشتر، شرط بازنده میباشد .
(۳ و ۲,۵ : در صورتی که تیم منتخب شما بازی را ببرد، یا مساوی کرده، و یا با اختلاف یک یا دو گل ببازد:۲,۷۵
شرط شما برنده محسوب می شود. در صورت باخت با اختلاف ۳ گل، نصف شرط بازنده شده، و نصف مبلغ شرط به
شما بازگردانده می شود. در صورت باخت با اختلاف ۴ گل یا بیشتر شرط بازنده میباشد
در صورتی که تیم منتخب شما بازی را ببرد، یا مساوی کرده، و یا با اختلاف یک یا دو گل ببازد، شرط شما :۳
برنده محسوب می شود. در صورت باخت با اختلاف ۳ گل، مبلغ شرط به شما بازگردانده می شود. در صورت باخت
با اختلاف ۴ گل یا بیشتر شرط بازنده میباشد
(۱-و۵, ۱-): در صورتی که تیم منتخب شما با اختلاف ۲ گل یا بیشتر بازی را ببرد، شرط شما برنده ۱,۲۵
محسوب می شود. اگر با اختلاف ۱ گل بازی را ببرد، نیمی از شرط بازنده شده، و نیمی دیگر مساوی محسوب شده،
و به شما بازگردانده می شود. چنانچه بازی مساوی شود یا تیم مقابل بازی را ببرد، شرط بازنده میباشد . 
در صورتی که تیم منتخب شما با اختلاف ۲ گل یا بیشتر بازی را ببرد، شرط شما برنده محسوب می شود :-۱,۵
اگر با اختلاف ۰ گل بازی را ببرد، یا بازی مساوی شود، و یا تیم مقابل بازی را ببرد، شرط بازنده میباشد .
(۵ ,۱- و ۲-): در صورتی که تیم منتخب شما با اختلاف ۳ گل یا بیشتر بازی را ببرد، شرط شما برنده ۱,۷۵
محسوب می شود. اگر با اختلاف ۲ گل بعضی را ببرد، نیمی از شرط برنده شده، و نیمی دیگر مساوی محسوب شده،
و به شما بازگردانده می شود. چنانچه با اختلاف ۰ گل بازی را ببرد، یا بازی مساوی شود، و یا تیم مقابل بازی را
ببرد، شرط بازنده میباشد
در صورتی که تیم منتخب شما با اختلاف ۳ گل یا بیشتر بازی را ببرد، شرط شما برنده محسوب می شود. اگر: -۲
با اختلاف ۲ گل بازی را ببرد، مساوی محسوب شده، و مبلغ شرط به شما بازگردانده می شود. چنانچه با اختلاف ۱
گل بازی را ببرد، یا بازی مساوی شود، و یا تیم مقابل بازی را ببرد، شرط بازنده میباشد .
(۲- و۵, ۲-): در صورتی که تیم منتخب شما با اختلاف ۳ گل یا بیشتر بازی را ببرد، شرط شما برنده ۲,۲۵
محسوب می شود. اگر با اختلاف ۲ گل بازی را ببرد، نیمی از شرط بازنده شده، و نیمی دیگر مساوی محسوب می
شود، و مبلغ به شما بازگردانده می شود. چنانچه با اختلاف ۲ یا ۰ گل بازی را ببرد، یا بازی مساوی شود، و یا تیم
مقابل بازی را ببرد، شرط بازنده میباشد
(۵ ,۲- و ۳-): در صورتی که تیم منتخب شما با اختلاف ۳ گل یا بیشتر بازی را ببرد، شرط شما برنده ۲,۷۵
محسوب می شود. اگر با اختلاف ۳ گل بازی را ببرد، نیمی از شرط برنده شده و نیمی دیگر مساوی محسوب می
شود، و مبلغ به شما بازگردانده می شود. چنانچه با اختلاف ۲ یا ۰ گل بازی را ببرد، یا بازی مساوی شود، و یا تیم
مقابل بازی را ببرد، شرط بازنده میباشد
در صورتی که تیم منتخب شما با اختلاف ۰ گل یا بیشتر بازی را ببرد، شرط شما برنده محسوب می شود. اگر: - ۳
با اختلاف ۳ گل بازی را ببرد، نتیجه مساوی محسوب شده، و مبلغ شرط به شما بازگردانده می شود. چنانچه با
اختلاف ۲ یا ۱ گل بازی را ببرد، یا بازی مساوی شود، و یا تیم مقابل بازی را ببرد، شرط بازنده محسوب می شود
هندیکپ (۳) حالته
در هندیکپ ۳تایی، لاین به شکلی است که قابلیت مساوی نیز هست یعنی جمعاً (۳) حالت شرط وجود دارد . هندیکپ (۱-) : در صورتی که تیم منتخب شما با اختلاف (۲) گل یا بیشتر برنده شود، شرط برنده است
در صورتی که بعد از دادن آوانس به تیم منتخب شما نتیجه بازی مساوی شود، شرط شما : (tie) خکس هندیکپ مساوی
برنده است .
هندیکپ (۱۰+) : در صورتی که تیم منتخبتان برنده شود یا بازی مساوی شود، شرط برنده است
در هندیکپ ۳تایی، لاین به شکلی است که قابلیت مساوی نیز هست یعنی جمعاً (۳) حالت شرط وجود دارد . و در نتیجه حالت فسخ یا برگشت مبلغ در این نوع هندیکپ وجود ندارد . برای مثال اگر شما بالای ۳ کرنر را انتخاب کرده باشید در صورت داشتن دقیقا ۳ کرنر شرط شما باخت خواهد شد . در هندیکپ ۲تایی ، فقط (۲) حالت وجود دارد و شامل حالت فسخ نیز می باشد . برای مثال اگر شما بالای ۳ کرنر را انتخاب کرده باشید ، در صورت داشتن دقیقا ۳ کرنر شرط شما برگشت داده
خواهد شد
خواهد شد . گلزن اول / گلزن آخر / هر زمان
گل به خودی در تعیین “گلزن اول / آخر / یا هر زمان” تاثیری ندارد و نادیده گرفته می شود. در صورتی که گل
خودی زده شود، گل قبل یا بعد حساب میشود. چنانچه بازیکنی در مسابقه شرکت نداشته باشد، شرط بر روی این
بازیکن بعنوان زننده گل، لغو میشود. همینطور شرطی که روی بازیکن برای زدن اولین گل بسته میشود و بازیکن
بعد از زدن اولین گل وارد زمین شود، لغو میشود. در صورتیکه بازیکنی مصدوم شود، شرط های بر روی این
بازیکن به قوت خود باقی می مانند و لغو نمی شوند، حتی اگر این بازیکن تا انتهای بازی نتواند باز یکند و خارج از
زمین بماند شرطی لغو نمی گردد . چنانچه بازی بعد از زدن اولین گل لغو شود، شرط گل اول حساب میشود، اما گل آخر و هر لحظه لغو میشوند . چنانچه بازی قبل از زدن گل (گل اول) لغو شود، تمامی شرطها روی اولین زننده گل لغو میشوند
زننده ی گل تیم
پیشبینی اینکه کدام بازیکن از کدام تیم بیشترین گل را در لیگ یا تورنمنت ثبت میکند . گلهای زده شده در (۹۰) دقیقه و وقت اضافه حساب میشوند،اما گلهای پنالتی پایان بازی حساب نمیشوند . در صورتیکه (۲) بازیکن یا بیشتر یک اندازه گل زده (بیشترین گل زده) داشته باشند، شرط روی آنها لغو و بقیه
شرطها بازنده محسوب می شوند
بیشترین زننده ی گل
شرط روی بازیکنهایی که در تیم حضور دارند سوای اینکه ذخیره باشند یا در طول تورنمنت مصدوم شوند، معتبر
است. در صورتی که یکی از بازیکنان از یک تیم به تیم دیگری در همان لیگ انتقال پیدا کند، گلهای قبل از
جابجایی حساب میشوند، اما اگر بازیکن به تیم دیگری در لیگ دیگر انتقال پیدا کند، گلهای قبل از جابجایی حساب
نمیشوند. تمامی شرطها در هر یک از شرایط فوق معتبر هستند. گل به خودی، همچنین گلهای مسابقات غیر از لیگ
مانند جام حذفی، حساب نمیشوند. چنانچه (۲) بازیکن و یا بیشتر به یک اندازه گل زده باشند، یعنی شرطها
بازنده حساب میشوند
تیم زننده ی اولین گل / آخرین گل / بدون گل
گل به خودی حساب میشود. چنانچه بازی بعد از زدن یک گل لغو شود، تمامی شرطهای روی گل اول حساب
میشوند، گل آخر لغو شده و در صورتیکه شرط روی گل چندم باشد، در صورتی که این گل قبل از لغو بازی زده
شود به قوت خود باقیست و در غیر این صورت لغو میشود. اگر بازی قبل از رسیدن به گل اول لغو شود، تمامی
شرطها لغو میشوند
تیم زننده ی گل در نیمه اول/نیمه دوم/هر دو نیمه
تیم منتخب باید حداقل یک گل در نیمه اول / نیمه دوم / هر دو نیمه زده باشد . چنانچه بازی در نیمه اول بدون هیچ گلی لغو شود، تمامی شرطهای نیمه اول، نیمه دوم، و هر دو نیمه لغو میشوند . چنانچه بازی در نیمه دوم بدون گل در نیمه دوم لغو شود، تمامی شرطهای تیم زننده گل در نیمه دوم و هر دو نیمه
لغو میشوند . چنانچه هر دو تیم در نیمه اول گل زده باشند، تمامی شرطهای زننده گل در نیمه اول حساب شده و زننده گل در
نیمه دوم یا هر دو نیمه لغو میشود . چنانچه هر دو تیم در نیمه دوم گل زده باشند، تمامی شرطهای نیمه دوم و هر دو نیمه حساب میشوند . چنانچه بازی در نیمه اول لغو شود و یک تیم قبل از لغو شدن گل زده باشد، تمامی شرطهای روی تیم زننده گل در
نیمه اول معتبر هستند و حساب میشوند، اما شرط روی تیم بدون گل لغو میشود . چنانچه بازی در نیمه دوم و در صورتیکه فقط یکی از تیمها در نیمه دوم گل زده باشد، لغو گردد، تمام شرطهای
نیمه دوم و هر دو نیمه برای تیم گل زننده معتبر و تیمی که گل نزده لغو میشود . گل به خودی به نفع تیم مقابل حساب میشود
تیم با دروازه بسته
تیم با دروازه بسته شرطی است روی گل نخوردن یا خوردن تیم . تیم میزبان با دروازه بسته “بلی” – اگر تیم میهمان گل نزند، این شرط برنده است . تیم میزبان با دروازه بسته “خیر” – اگر تیم میهمان گل بزند، این شرط برنده است . تیم میهمان با دروازه بسته “بلی” – اگر تیم میزبان گل نزند، این شرط برنده است . تیم میهمان با دروازه بسته “خیر” – اگر تیم میزبان گل بزند، این شرط برنده است . گل به خودی، به نفع تیم مقابل حساب می شود
زوج و فرد تا پایان بازی/نیمه اول/نیمه دوم
پیشبینی زوج یا فرد بودن جمع گل های زده شده در بازی .
هر بازی که مساوی (۰-۰) تمام شود، تعداد گل زوج محسوب می شود. چنانچه بازی در هر نیمه لغو شود، تمامی
شرطها نیز لغو می شوند
سر به سر
مقایسه دو تیم یا بازیکن با یکدیگر . چنانچه یک و یا بیشتر از رقبا بازی را شروع نکنند، شرطها لغو میشوند
جمع لیگ
منظور جمع گلهای زده شده توسط تیم میزبان مقابل جمع گلهای زده شده توسط میهمان در یک لیگ خاص در روز
یا روزهای مشخص میباشد. چنانچه حتی یکی از بازیها در لیگ مشخص شده لغو یا رها شود، کلیه شرطهای بسته
شده لغو میشوند
مجموع گل ها / مجموع گل های نیمه ی اول
پیشبینی مجموعه گلهای زده شده تا پایان بازی و نیمه اول هر دو . بالای (۲,۵) – در صورت زده شدن (۳) گل در کل بازی یا نیمه اول ، شرط برنده است . پایین (۲,۵) -در صورتی که کمتر از (۳) گل و یا هیچ گلی در کل بازی یا نیمه اول زده نشود شرط برنده است . مجموع گلهای یک تیم
بالای (۰,۵) – شرط برنده است اگر تیم انتخاب شده یک گل یا بیشتر بزند . 
پایین (۰,۵) – شرط برنده است در صورتی که تیم انتخاب شده هیچ گلی نزند . 
بالای (۱,۵) – شرط برنده است در صورتی که تیم انتخاب شده (۲) گل یا بیشتر بزند . 
پایین (۱,۵) -شرط برنده است در صورتی که تیم انتخاب شده (۱) گل بزند یا هیچ گلی نزند
 
مجموع گلهای زده شده توسط تیم در نیمه اول
تعداد گلهای زده شده توسط تیم انتخاب شده در پایان نیمه اول. شرطها روی نتیجه نیمه اول مشخص میشود . چنانچه بازی قبل از پایان نیمه اول لغو شود، شرطها نیز لغو میشوند، و اگر قبل از پایان نیمه دوم لغو شود،
شرطهای نیمه اول معتبر خواهند بود
مجموع دقایق تمامی گلها
زمان مجموع گلهای زده شده در وقت قانونی میباشد. زمان به ثمر رسیدن گلها زمانی محسوب میشود که گل بر
اساس منابع قانونی در آن دقیقه زده شود. چنانچه گل در وقت تلف شده پایان نیمه اول زده شود، زمان ثبت گل
دقیقه “ ۰۵ ” محسوب میشود و چنانچه در وقت تلف شده پایان نیمه دوم زده شود، زمان ثبت گل دقیقه “ ۰۹ ” محسوب
میشود. به محض اینکه بازی شروع شود یعنی ثانیه اول، دقیقه یک حساب میشود. به عنوان مثال :اگر گل در دقیقه
۲۴:۱۴ زده شود، زمان ثبت گل دقیقه “ ۲۵ ” میباشد
اولین تعویض
شرط روی تیمی که اولین تعویض را انجام دهد. در صورتیکه یکی از تیمها تعویض انجام دهد معتبر است، حتی اگر
بازی لغو شود. چنانچه هر دو تیم همزمان با هم تعویض انجام دهند، شرط مساوی محسوب میشود
نتیجه دقیق / شرط ترکیبی نتیجه دقیق
پیشبینی نتیجه بازی در پایان وقت قانونی. گل به خودی نیز محسوب میشود. چنانچه نتیجه، متفاوت از نتیجه
پیشبینی شده باشد، شرط بازنده حساب میشود
نتیجه دقیق نیمه اول
پیشبینی نتیجه بازی در پایان نیمه اول . گل به خودی حساب میشود . چنانچه نتیجه ، متفاوت از نتیجه پیشبینی شده
باشد و داخل شرطهای ارائه شده نباشد، شرط بازنده است . شرطها روی نتیجه پایان نیمه اول ثبت میشوند و
چنانچه بازی در نیمه اول لغو شود شرطها لغو میشوند، اما اگر در نیمه دوم لغو شود، تمامی شرطهای نتیجه نیمه
اول معتبر هستند
شانس دو برابر
شرط شانس دو برابر به شما امکان شرط بستن روی دو گزینه از سه گزینه برد/مساوی/باخت در یک شرط را
میدهد .
 
گزینههای زیر موجود میباشد :
چنانچه تیم میزبان بازی را ببرد ، و یا بازی مساوی شود ، شرط برنده است - ( X ) یا ( ۱ )
یا (۲) – چنانچه بازی مساوی و یا تیم میهمان برنده شود ، این شرط برنده است ( X )
یا (۲) – – چنانچه بازی به نفع تیم میزبان و یا میهمان تمام شود ، این شرط برنده است (۱)
شانس دو برابر نیمه اول
شرطها روی نتیجه نیمه اول ثبت میشوند . چنانچه بازی در نیمه اول لغو شود، شرطها نیز لغو میشوند ، اما اگر در
نیمه دوم لغو شود ، شرطهای نتیجه نیمه اول معتبر هستند . 
گزینههای زیر موجود میباشد:
چنانچه تیم میزبان نیمه اول را ببرد و یا بازی در نیمه اول مساوی شود، شرط برنده است ( X ) یا ( ۱ )
یا (۲) – چنانچه بازی در نیمه اول مساوی و یا تیم میهمان برنده شود ، این شرط برنده است ( X )
یا (۲) – – چنانچه بازی در پایان نیمه اول به نفع میزبان و یا میهمان تمام شود، این شرط برنده است (۱)
نیمه / کل بازی
را انتخاب کنید ، شرط پیشبینی نتیجه بازی در پایان نیمه و وقت کامل . به عنوان مثال : اگر شما گزینه
شما روی برد تیم میزبان در نیمه اول و مساوی در پایان ۹۰ دقیقه (وقت قانونی) میباشد. وقت اضافه و پنالتیها
حساب نمیشوند
تعداد گلها 
شرط روی تعداد گلهای زده شده توسط هر دو تیم در ۹۰ دقیقه وقت قانونی گل به خودی حساب میشود
تعداد گلها در نیمه اول
شرط روی تعداد گلهای زده شده توسط دو تیم در پایان نیمه اول . گل به خودی حساب میشود. شرط روی نیمه اول
فقط ثبت میشود. چنانچه بازی در نیمه اول لغو شود شرطها نیز لغو میشوند، اما اگر در نیمه دوم لغو شود،
شرطهای نیمه اول معتبر هستند و ثبت نتیجه میشوند
مساوی / بدون مساوی
پیشبینی اینکه نتیجه مساوی میشود یا خیر
مجنون گل (دیوانه) / دیوانه گل نیمه اول
همان شرطها روی تعداد گلهای زده شده در کل بازی / نیمه اول است فقط با این تفاوت که شرط بندی روی
تعداد گل به شکل دیگریست. مثال: اگر گزینه (۲-۳) را انتخاب کنید، در صورتی که (۲) یا (۲) گل زده شود
شرط برنده میباشد
زوج یا فرد کل بازی/زوج یا فرد نیمه اول/زوج یا فرد نیمه دوم
پیشبینی مجموع گلهای زده شده در بازی / نیمه اول / نیمه دوم عدد فرد است یا زوج . هر بازی که با نتیجه (۰-۰) تمام شود ،عدد زوج حساب میشود . در صورتیکه بازی در نیمه دوم لغو شود ، شرط نیمه اول معتبر است اما نیمه
دوم / کلّ بازی لغو میشوند ، اما اگر در نیمه اول لغو شود ، تمامی شرطها لغو میشوند
زوج یا فرد کل بازی/زوج یا فرد نیمه اول/زوج یا فرد نیمه دوم
پیشبینی مجموع گلهای زده شده در بازی برای یک تیم / نیمه اول / نیمه دوم عدد فرد است یا زوج. در صورتیکه
بازی در نیمه دوم لغو شود، شرط نیمه اول معتبر است اما نیمه دوم / کلّ بازی لغو میشوند، اما اگر در نیمه اول لغو
شود، تمامی شرطها لغو میشوند
آغاز کننده
شرط بر روی یکی از دو تیم برای آغاز مسابقه، حتی اگر بازی بعد از شروع لغو شد، شرطها معتبر هستند
بیشترین گل
پیشبینی اینکه در کدام نیمه بیشترین تعداد گل به ثمر میرسد . چنانچه بازی در هر نیمه لغو شود ، شرطها نیز لغو
میشوند
کارت قرمز
شرط روی کارت قرمز شبیه شرط بیشتر / کمتر است . برد یا باخت شرط بستگی به مجموعه کارتهای قرمز هر دو
تیم دارد
کارت زرد
شرط روی کارت زرد شبیه به آسیایی و بیشتر / کمتر میباشد . برد یا باخت شرط بستگی به تعداد کارتهای زرد
نشان داده شده به هر دو تیم دارد و با توجه به هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی تعیین می شود. کارت زرد
دوم که به قرمز ختم میشود محسوب نمی گردد
مجموع کارتهای داده شده در بازی
کارت زرد (۱) امتیاز و کارت قرمز (۲) امتیاز حساب می شود. حد اکثر امتیازی که یک بازیکن میتواند دریافت
کند ۳ امتیاز میباشد. (۱ امتیاز برای کارت زرد اول ، و ۲ امتیاز برای کارت دوم که قرمز میباشد ). کارت زرد
دوم امتیازی ندارد و امتیاز کارت زرد دوم همان کارت قرمز میباشد. کارتهای داده شده به مدیر، مربی،
ذخیره، و غیره حساب نمی شوند. چنانچه بازی قبل از پایان وقت قانونی لغو شود، تمامی این شرطها لغو می شود،
مگر اینکه نتیجه شرط قبل از لغو بازی مشخص شده باشد
کرنرها
شرط تعداد کل کرنرها شبیه به هندیکپ و بیشتر / کمتر میباشد . برد / باخت شرط ، توسط مجموع کرنرهای گرفته شده از هر دو تیم در بازی، و هندیکپ ارائه شده قبل از شروع
بازی تعیین میشود. کرنرهای گرفته شده اما زده نشده حساب نمیشوند. به عنوان مثال اگر کرنری در پایان نیمه یا
بازی گرفته شود اما قبل از زدن کرنر داور سوت پایان نیمه یا بازی را بزند. چنانچه کرنری به درستی زده نشود یا
به هر دلیلی تکرار شود، فقط یکی از کرنرها حساب میشود
کرنرهای نیمه اول
شرط تعداد کرنرهای نیمه اول شبیه به هندیکپ و بیشتر / کمتر میباشد . برد / باخت شرط ، توسط مجموع کرنرهای گرفته شده از هر دو تیم در نیمه اول ، و هندیکپ ارائه شده قبل از
شروع بازی تعیین میشود . کرنرهای گرفته شده اما زده نشده حساب نمیشوند . به عنوان مثال اگر کرنری در پایان
نیمه اول گرفته شود اما قبل از زدن کرنر داور سوت پایان نیمه اول را بزند . چنانچه کرنری به درستی زده نشود یا
به هر دلیلی تکرار شود ، فقط یکی از کرنرها حساب میشود . شرطها با توجه به نتیجه پایان نیمه اول ثبت نتیجه
میشود . چنانچه بازی در نیمه اول لغو شود ، شرطها لغو میشوند ، اما اگر در نیمه دوم لغو شود ، تمام شرطهای نیمه
اول معتبرهستند
کرنرهای نیمه دوم
شرط تعداد کرنرهای نیمه دوم شبیه به هندیکپ و بیشتر / کمتر میباشد . برد / باخت شرط ، توسط مجموع کرنرهای گرفته شده از هر دو تیم در نیمه دوم ، و هندیکپ ارائه شده قبل از
شروع بازی تعیین میشود . کرنرهای گرفته شده اما زده نشده حساب نمیشوند . به عنوان مثال اگر کرنری در پایان
نیمه دوم گرفته شود اما قبل از زدن کرنر داور سوت پایان نیمه دوم را بزند . چنانچه کرنری به درستی زده نشود یا
به هر دلیلی تکرار شود ، فقط یکی از کرنرها حساب می شود. شرطها با توجه به نتیجه پایان نیمه دوم ثبت نتیجه
می شود. چنانچه بازی قبل از پایان وقت قانونی بازی (۹۰ دقیقه) لغو شود، شرطها نیز لغو میشوند
اولین / آخرین کرنر
پیشبینی اینکه کدام تیم (میزبان / میهمان )اولین / آخرین کرنر را میگیرد. چنانچه بازی بعد از گرفته شدن
اولین کرنر لغو شود، شرط های تیم گیرنده اولین کرنر معتبر میباشد، اما شرط های گیرنده آخرین کرنر لغو
میشود
کرنرهای بیشتر / کمتر(۳) – حالته
شرط کرنرهای ۳ حالته بیشتر / کمتر، پیشبینی تعداد کل کرنرها میباشد
کرنرهای بیشتر / کمتر (۳) – حالته نیمه اول
شرط کرنرهای ۳ حالته بیشتر / کمتر، پیشبینی تعداد مجموع کرنرهای نیمه اول میباشد
کرنرهای بیشتر / کمتر (۲) – حالته زمان کامل
پیشبینی بیشتر / یا کمتر بودن تعداد کرنرها تا پایان وقت قانونی (۹۰) دقیقه
کرنرهای بیشتر / کمتر (۲) – حالته نیمه اول
پیشبینی بیشتر / یا کمتر بودن تعداد کرنرها تا پایان نیمه اول (۴۵) دقیقه
هندیکپ (۳) حالت کرنرها
شرط هندیکپ (۳) حالته مجموع کرنرهای بازی
هندیکپ (۳) حالت کرنرها در نیمه اول
شرط هندیکپ (۳) حالته مجموع کرنرهای در پایان نیمه اول
زوج / فرد بودن مجموع کرنرهای بازی
پیشبینی زوج یا فرد بودن تعداد کلّ کرنرهای گرفته شده در بازی
گیرنده کرنر بعدی
پیشبینی اینکه کدام تیم کرنر بعدی را میگیرد
مسابقه تا … کرنر
شرط روی اینکه کدام تیم اول تعداد کرنر عدد مشخص شده را میگیرد
اولین کارت
پیشبینی اینکه کدام تیم (میزبان / میهمان) اولین کارت (زرد یا قرمز) را از داور دریافت میکند . چنانچه دو
بازیکن یا بیشتر همزمان از داور کارت دریافت کنند، شرط لغو می شود
پنالتی
شرط پنالتی شبیه به بیشتر / کمتر میباشد. برد یا باخت شرط با توجه به تعداد کلّ پنالتیهای زده شده در بازی
میباشد. چنانچه بازی بعد از گرفته شدن و زده شدن پنالتی لغو شود، تمامی شرطهای پنالتی زده شده معتبر
هستند
زمان اولین گل
چنانچه بازی بعد از به ثمر رسیدن اولین گل لغو شود ، تمامی شرطها معتبر میباشند ، اما اگر قبل از به ثمر رسیدن
گل لغو شود ، شرطها نیز لغو میشوند . چنانچه بازی بدون گل تمام شود ، شرطها لغو میشوند . لحظه ای که بازی
آغاز شود، دقیقه ی اول حساب می شود. به عنوان مثال اگر گلی در دقیقه ی (۲۴:۱۴) زده شود، دقیقه ی ثبت
گل (۲۵:۰۰) محسوب می شود
مساوی شرط فسخ
پیشبینی تیم برنده ی بازی. چنانچه بازی با نتیجه ی مساوی به پایان برسد، شرط لغو شده، و مبلغ شرط بازگردانده
می شود
هر دو تیم گل بزنند
بله = هر دو تیم گل بزنند . 
خیر = بازی بدون گل تمام شود یا فقط یکی از تیمها گل بزند . 
چنانچه بازی بعد از اینکه هر دو تیم موفق به زدن گل شده باشند لغو شود، شرط معتبر بوده، و ثبت نتیجه می شود . آفساید
شرط آفساید شبیه به هندیکپ و شرطهای بیشتر / کمتر میباشد . برد یا باخت به تعداد کل آفسایدهای گرفته شده از طرف دو تیم تا پایان بازی، و مقایسه ی آن با هندیکپ داده
شده قبل از شروع بازی میباشد
خطاها
شرط خطاها شبیه به هندیکپ و شرطهای بیشتر / کمتر میباشد . برد یا باخت به تعداد کل خطاهای گرفته شده از طرف دو تیم تا پایان بازی، و مقایسه ی آن با هندیکپ داده شده
قبل از شروع بازی میباشد
تعویضها
شرط تعویضها شبیه به هندیکپ و شرطهای بیشتر / کمتر میباشد . برد یا باخت به تعداد کل تعویضهای انجام شده از طرف دو تیم تا پایان بازی، و مقایسه ی آن با هندیکپ داده
شده قبل از شروع بازی میباشد
مالکیت توپ
شرط مالکیت توپ شبیه به هندیکپ و شرطهای بیشتر / کمتر میباشد . برد یا باخت به زمان مالکیت توپ از طرف دو تیم تا پایان بازی، و مقایسه ی آن با هندیکپ داده شده قبل از شروع
بازی میباشد
شوت داخل چارچوب
شوت داخل چارچوب شبیه به هندیکپ و بیشتر / کمتر میباشد . برد یا باخت با توجه به تعداد شوت داخل چارچوب از طرف هر دو تیم، و مقایسه ی آن با هندیکپ داده شده قبل از
شروع بازی میباشد
تعداد مجموع پرتابهای اوت
شرط مجموع اوتهای گرفته شده شبیه به هندیکپ و بیشتر / کمتر میباشد . برد یا باخت با توجه به مجموع پرتابهای اوت از طرف هر دو تیم، و مقایسه ی آن با هندیکپ داده شده قبل از
شروع بازی میباشد
اولین اوت
پیشبینی اینکه کدام یک از دو تیم (میزبان / میهمان) اولین پرتاب اوت را میگیرد. چنانچه بازی بعد از پرتاب
اولین اوت لغو شود، شرط معتبر است و ثبت میشود
وقت تلف شده نیمه اول / نیمه دوم
شرط وقت تلف شده شبیه به شرط بیشتر / کمتر میباشد . برد یا باخت با توجه به وقت تلف شده در نظر گرفته شده هر نیمه توسط داور مشخص می شود. چنانچه بازی در
نیمه دوم لغو شود، شرط گذاشته شده روی نیمه اول معتبر باقی میماند
امتیاز گروه
پیشبینی امتیاز به دست آورده تیم انتخابی در پایان دوره گروه
گل داخل “ ۳۰ ” دقیقه اول
شرط روی اینکه در “ ۳۰ ” دقیقه اول بازی گل زده میشود . چنانچه بازی قبل از دقیقه “ ۳۰ ” لغو شود شرط نیز لغو
میگردد ، اما اگر بعد از دقیقه ی “ ۳۹ ” لغو شود، شرطها معتبر بوده، و ثبت می شوند
گل های نیمه اول / گل های نیمه دوم
شرط روی مجموعه گلهای زده شده در نیمه اول(یا) نیمه دوم. مثلا : شرط برنده (۲+) ، اگر ۲ گل یا بیشتر در هر
یک از نیمه ها زده شود شرط برنده است
زمان زده شدن گل اول
شرط روی اینکه اولین گل بازی در چه فاصله زمانی به ثمر میرسد .
چنانچه اولین گل در زمان وقت تلف شده به ثمر برسد ، شرط گل بین ۹۰ :۸۱ دقیقه برنده حساب می شود
چنانچه بازی بعد از فاصله زمانی انتخاب شده لغو شود ، شرط معتبر است، اما اگر قبل یا مابین فاصله زمانی انتخاب
شده لغو شود، شرط لغو میشود
مثلا: اگر بازی در دقیقه ۳۰:۰۲ لغو شود ،شرطهای روی دقیقه ۱ تا ۱۰, ۱۱ تا ۲۱ , ۲۱ تا ۳۰ دقیقه معتبر هستند
و ثبت نتیجه میشوند ، و شرطهای مابین دقیقه ۳۱ تا ۴۰, ۴۱ تا ۵۰ , ۵۱ تا ۶۰, ۶۱ تا ۷۰, ۷۱ تا ۸۰, ۸۱ تا ۹۰ لغو میشوند
هر دو تیم گل بزنند و تعداد گلهای بازی بیشتر از ۲,۵ باشد
بله = هر دو تیم گل زده و تعداد گلهای زده شده در بازی ” ۳ ” گل یا بیشتر باشد .
خیر = هردو تیم موفق به زدن گًل نشوند و تعداد گلهای زده شده در بازی کمتر از ” ۳ ” گل باشد
چنانچه بازی لغو شود ،اما هر دو تیم موفق به زدن گل شده باشند و و حداقل ” ۳ ” گل در بازی به ثمر رسیده شده
باشد، شرط معتبر است
نتیجه نهایی و بیشتر / کمتر۲,۵ / ۳,۵ / ۱,۵ نیمه اول
شرط با توجه به تعداد گل پایان وقت قانونی و نیمه اول ثبت می شود. چنانچه بازی قبل از پایان وقت قانونی (۹۰
دقیقه) لغو شود ، شرطها نیز لغو میشوند
نیمه اول / پایان وقت قانونی (۹۰ دقیقه) و بیشتر / کمتر از ۲،۵
پیشبینی نتیجه بازی در پایان نیمه اول و پایان ” ۹۰ ” دقیقه ، و اینکه حداقل ” ۳ ” گل در بازی زده شود
و بالای ) ۲،۵ ( `،یعنی نیمه اول به نفع تیم میزبان و پایان “ ۰۹ ” دقیقه بازی X/مثلا : برنده شدن شرط ‘ ۱
مساوی شود ، و حداقل ” ۳ ” گل یا بیشتر در ” ۹۰ دقیقه ” وقت قانونی بازی زده شود . وقت اضافه( نیمه اضافه) و
پنالتی تعیین کننده پایان بازی حساب نمیشوند
نیمه اول / نیمه دوم
شرط روی نتیجه بازی در پایان نیمه اول و نیمه دوم
، یعنی تیم میزبان نیمه اول را جلو باشد و نیمه دوم بازی مساوی شود .وقت اضافه( نیمه X/مثلا : شرط روی ‘ ۱
اضافه) و پنالتی تعیین کنند پایان بازی حساب نمیشوند
+گل در دقیقه ۱ تا ۱۵, ۱۴ تا ۳۰, ۳۱ تا پایان نیمه اول – شروع نیمه دوم تا ۴۰, ۴۱ تا ۷۵, ۷۴ تا ۹۰ 
پیشبینی اینکه گلی مابین دقایق ذکر شده به ثمر میرسد . چنانچه بازی لغو شود، شرط روی دقایقی که بعد از آن
بازی لغو شود معتبر میباشند ، و شرط دقایق انتخابی باقی مانده و یا دقایقی که مابین آن بازی لغو شود، لغو
میشوند
مثلا : اگر بازی در دقیقه سی و دو (۳۲) لغو شود:
شرطهای دقایق ۱ تا ۱۵ و ۱۴ تا ۳۰ معتبر هستند .
شرطهای دقایق ۳۱ تا پایان نیمه اول ، شروع نیمه اول تا, ۴۰, ۴۱ تا ۷۵, ۷۴ تا ۹۰+ لغو میشوند
ادامه ی بازی ۱x۴
تمامی شرطها بدون در نظر گرفتن نتیجه فعلی بازی حساب میشون( شرط بر اساس گًلهای زده شده بعد از بستن
شرط محاسبه و ثبت میشود) .چنانچه بازی لغو شود ، تمامی شرطها نیز لغو میشوندد
تیم میزبان بدون در نظر گرفتن نتیجه فعلی بازی ، برنده شود - ۱
مساوی ، بدون در نظر گرفتن نتیجه فعلی بازی -  X
تیم میهمان بدون در نظر گرفتن نتیجه فعلی بازی ، برنده شود - ۲
مثلا : نتیجه فعلی بازی در لحظه بستن شرط (۲-۰) ، و نتیجه پایان بازی (۴-۱) میباشد . ملاک محاسبه برای
شرط های بر روی ادامه بازی (۰-۱) میباشد
شرط روی برد تیم میزبان برنده میباشد - ۱
شرط روی مساوی بازنده میباشد -  X
شرط روی برد تیم میهمان بازنده میباشد - ۲
حاشیه ی برد
پیشبینی تیم برنده و اختلاف گًل
 B و A مثلا در بازی دو تیم:
با اختلاف ” ۲ ” گًل یا بیشتر برنده شود (۰ : ۲ - ۰ : ۳ - ۱ : ۳  - ۰ : ۴ - ۱ : ۴ - ۲ : ۴ و ....) A تیم
با اختلاف ” ۱ ” گًل برنده شود (۰ : ۱ - ۱ : ۲ - ۲ : ۳ و ....) A تیم
نتیجه مساوی با گًل ( تمامی نتایج مساوی غیر از ۰: ۰، مانند ۱:۱ - ۲:۲ - ۳:۳ و ....)
(۰:۰) مساوی بدون گًل
با اختلاف ” ۲ ” گًل یا بیشتر برنده شود (۰ : ۲ - ۰ : ۳ - ۱ : ۳  - ۰ : ۴ - ۱ : ۴ - ۲ : ۴ و ....) B تیم
با اختلاف ” ۱ ” گًل برنده شود (۰ : ۱ - ۱ : ۲ - ۲ : ۳ و ....) B تیم
برد بدون گل خوردن
پیشبینی اینکه تیم منتخب بدون خوردن گل بازی را ببرد
بردن یکی از نیمه ها
پیشبینی اینکه تیم منتخب حداقل یکی از نیمه ها را ببرد. مهم نیست که نیمه ی اول باشد، و یا نیمه ی دوم
گل به خودی
پیشبینی اینکه گل به خودی در بازی خواهد بود
بازی باخته را ببرد
این شرط بدین معنی است که حریف از تیم مورد نظر جلو باشد، و تیم، بازی در حال باخت را با برد به پایان برساند
به ثمر رساندن/ از دست دادن پنالتی
پیشبینی اینکه تیم منتخب در طول زمان قانونی پنالتی گل خواهد کرد یا از دست خواهد داد
پنالتی هایی که توسط داور لغو شوند حساب نمی شوند
مهمترین شرطهای زننده ی گل
گزینه های شرطبندی در این مارکت شامل لیست زیر می باشند : اولین یا آخرین زننده گل: پیشبینی اینکه یک بازیکن خاص، اولین یا آخرین گل بازی را به ثمر برساند
۲ گل یا بیشتر: پیشبینی اینکه یک بازیکن خاص ۲ گل یا بیشتر در بازی به ثمر برساند
۳گل یا بیشتر: پیشبینی اینکه یک بازیکن خاص ۳ گل یا بیشتر در بازی به ثمر برساند
شرطهای ویژه ی نقل و انتقالات
قراردادهای به صورت بازیکن قرضی در: (player to sign for before) ... بازیکن قرارداد را امضا کند قبل از
نظر گرفته نمیشوند. اگر بازیکن به باشگاه سابق فراخوانده شود یا به باشگاه دیگری فروخته شود مهم نیست. تنها
چیزی که مهم است این است که بازیکن در تاریخ ذکر شده در کدام باشگاه بازی خواهد کرد. مدیر دائمی بعدی
شرط ها بر اساس سرمربی بعدی که رسما توسط باشگاه معرفی میشود، ثبت : (next permanent manager) ... 
نتیجه خواهد شد. مربی و یا سرمربی های موقت محسوب نمی شوند مگر اینکه هدایت تیم را برای حداقل ۱۰ بازی
حرفه ای بعهده داشته باشند که در این صورت برنده شرط بر اساس همان فرد ثبت نتیجه میشود.